Проекти

Следвайки добрите инженерни и екологични практики, ръководството на фирма Манекс Сън взе решение да инвестира сериозни средства за подобряване на екологичното състояние на района чрез рехабилитация на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води. Целта на тази станция е да третира отпадъчните води, генерирани от основната дейност на комплекса – отглеждането и развъждането на свине.

Проектът за пречиствателната станция предвижда използване в максимална степен на съществуващите стоманобетонови съоръжения на територията на комплекса, както и изграждане на нови съоръжения в рамките на съществуващата ПСОВ. Целта е да се изгради модерна и високотехнологична пречиствателна станция за пречистване на отпадъчните води, като се подмени изцяло машинно-технологичното оборудване. Планира се изграждането на автоматизация, която ще осигури надеждност на процесите и ще спомогне за подобряване на екологичното състояние на региона.