Проекти

В момента тече проучване за поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент  1069/2009. В свинекомплекса на „МАНЕКС СЪН“ АД  край с. Слънчево има необходимост от обезвреждане на животински трупове, които се образуват при нормалната, ежедневна експлоатация на обекта. 

Предстои разширение на складово стопанство силозен тип чрез изграждане на 2 броя силози с капацитет по 5 тона за съхранение на зърно заедно с необходимото оборудване за зареждане и разтоварване на новата вместимост. При приключване на проекта на 1 септември 2021г. капацитетът на зърнобазата ще стане 50 хиляди тона.

Инвестиционната програма на „МАНЕКС СЪН“ АД  за 2020 година предвижда със съдействието на немската инженерингова компания Wagner Feedmill & Silo Plants GmbH да се изгради нов модерен фуражен завод за производство на комбиниран фураж с капацитет 15 тона/час готова продукция и силозно стопанство, които ще задоволяват изцяло нуждите на свинекомплекса.

Следвайки добрите инженерни и екологични практики, ръководството на фирма Манекс Сън взе решение да инвестира сериозни средства за подобряване на екологичното състояние на района чрез рехабилитация на съществуващата пречиствателна станция за отпадъчни води. Целта на тази станция е да третира отпадъчните води, генерирани от основната дейност на комплекса – отглеждането и развъждането на свине.