Проекти

Инвестиционната програма на „МАНЕКС СЪН“ АД  предвижда изграждане на нова фотоволтаична централа с инсталирана мощност над 30 000 kWp върху собствени на дружеството терени с площ от 270 дка в землището на с. Баново, общ. Суворово. Вярваме, че производството на енергия от възобновяеми източници може да играе важна роля като двигател на устойчивото развитие в селските райони.

В момента тече проучване за поставяне на мобилна инсталация за изгаряне на животински трупове по смисъла на Регламент  1069/2009. В свинекомплекса на „МАНЕКС СЪН“ АД  край с. Слънчево има необходимост от обезвреждане на животински трупове, които се образуват при нормалната, ежедневна експлоатация на обекта. 

Завърши разширението на складовото стопанство силозен тип чрез изграждане на 2 броя силози с капацитет по 5 тона за съхранение на зърно заедно с необходимото оборудване за зареждане и разтоварване на новата вместимост. С приключването на проекта на 1 юли 2022г. капацитетът на зърнобазата стана 50 хиляди тона.

През 2022 година „МАНЕКС СЪН“ АД  със съдействието на немската инженерингова компания Wagner Feedmill & Silo Plants GmbH завърши изграждането и пусна в експлоатация нов модерен фуражен завод за производство на комбиниран фураж с капацитет 15 тона/час готова продукция, който ще задоволяват изцяло нуждите на свинекомплекса.

След извършената реконструкция свинекомплексът разполага със съвременна и високоефективна локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за пречистване на всички производствени и битово-фекални отпадъчни води, генерирани на територията на предприятието и торово стопанство, отговарящи на изискванията на НДНТ.