Околна среда

Реконструкция на съществуващата ПСОВ

На територията на свинекомплекса в с. Слънчево, община Аксаково, обл. Варна тече реконструкция, която ще превърне съществуващата в модерна, съвременна и високоефективна локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) за пречистване на всички производствени и битово-фекални отпадъчни води, генерирани на територията на предприятието и торово стопанство, отговарящи на изискванията на НДНТ.

До края на 2020 година се предвижда да бъде изградена и пусната в експлоатация първата по рода си ЛПСОВ на стойност над 4 милиона лева. ЛПСОВ е проектирана да включва механично пречистване; двустепенно биологично пречистване и зелен биофилтър за допречистване на производствени и битово-фекални отпадъчни води от предприятието. Инвестиционна мярка разкриваща стремежа ни да спазваме всички национални и европейски изисквания и норми за опазване на околната среда.

 

 

 

Фотоволтаична система с инсталирана мощност 2 МWp за собствени нужди и продажба

Фотоволтаичната система преобразува слънчевата радиация в електрическа енергия чрез монокристални фотоволтаични панели. Системата е реализирана на територията на животновъдния комплекс, като на наличните, свободни площи в и около свинекомплекса са разположени 4400 бр. фотоволтаични модули. Панелите покриват площ от 9 000 кв.м. За дружеството ни най‐доброто разрешение на проблемите, свързани със сигурността на енергийните доставки, опазването на околната среда и икономическото развитие е инвестирането във възобновяеми енергийни източници. Ползата от ФЕЦ за екологията е голяма, тъй като успешно ограничава вредното влияние върху околната среда, предизвикано от традиционните горива.